សម្រាប់​លោកអ្នក​ដែល​ចង់​ទិញ​ដី​ឡូត៍​សម្រាប់​វិនិយោគ ឬ​ទុក​សង់​ផ្ទះ​ប្រកប​អាជីវកម្ម ឬ​សង់​ផ្ទះ​រស់​នៅ នេះ​ជា​ឱកាស​ល្អ​បំផុត ដែល​ដី​នៅ​មាន​តម្លៃ​ធូរ​ថ្លៃ​ល្មម នឹង​ប្រាក់​ចំណូល​លោកអ្នក​ពេល​នេះ។ គេ​ថា​ទិញ​ដី​ហើយ​រង់​ចាំ ប្រសើរ​ជាង​រង់​ចាំ​ទិញ​ដី ព្រោះ​ដី​ចេះ​តែ​ឡើង​ថ្លៃ​ពី​១​ខែ​ទៅ​១​ខែ។ អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​ថា ជំនួញ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​លើ​ផែនដី គឺ​ដី។ លោក​អ្នក​ទិញ​ដី​ឡូត៍​នេះ នឹង​មាន​ឱកាស​ចំណេញ​៥​ដង៖ ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ 15% ពេល​គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​បាន 50%៖ ដូច​ជា​ចាក់​ដី​បំពេញ និង​រៀបចំ​ប្រពន្ធ​ផ្លូវ​រួចរាល់ ដី​នឹង​ឡើង​ថ្លៃ ពេល​គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​បាន 100%៖ គឺ​ពេល​ក្រុមហ៊ុន​រៀបចំរចនា​សម្ព័ន្ធ ដូច​ជា​ផ្លូុវ​បេតុង ប្រព័ន្ធ​លូ បង្គោល​ភ្លើង ប្រព័ន្ធ​ទឹក